Imperial School of Management

Введення

Прочитайте офіційний опис

ÐкÑедиÑована онлайн пÑогÑама MBA

ÐмпеÑÑÑка Ñкола менеджменÑÑ (ISM) ÑпÑвпÑаÑÑÑ Ð· пÑовÑдними ÑнÑвеÑÑиÑеÑами Ñа вÑдомими б-Ñколами в ÑÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ. ÐСРпÑагне забезпеÑиÑи виÑокоÑкÑÑÐ½Ñ Ñа мÑжнаÑодно-акÑедиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð¿ÑогÑами Ð´Ð»Ñ ÑÑнÑв на ÐлизÑÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¡ÑÐ¾Ð´Ñ Ñа в ÐÑÑиÑÑ.

Ð¦Ñ Ð¿ÑогÑами пÑизнаÑÐµÐ½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑобоÑи пÑоÑеÑÑоналÑв, Ñо ÑобиÑÑ ÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑпними, гнÑÑкими пÑогÑамами ÐÐÐ Ñз змÑÑаним меÑодом навÑаннÑ. ÐаÑÑ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ñ Ð¿ÑогÑами ÐÐРне накладаÑÑÑ Ð¶Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÑомÑÑÑв на ÑкÑÑÐ½Ñ Ð¾ÑвÑÑÑ Ñа змÑÑÑ. СÑмÑÑний Ñежим доÑÑавки ISM Ð´Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²ÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½-навÑаннÑ, Ñо ÑобиÑÑ Ð¹Ð¾Ð³Ð¾ акÑедиÑованим онлайн-магÑÑÑеÑÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¾Ð½Ð»Ð°Ð¹Ð½-пÑогÑÐ°Ð¼Ð¾Ñ Ð² ÐÐÐ.

ÐÑогÑама доÑÑавлÑÑÑÑÑÑ ÑеÑез кÑÑÑи з вмÑÑÑом, Ñо Ñ Ð²Ð°Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¸Ð¼ Ð´Ð»Ñ Ð±ÑзнеÑÑ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð½Ð° мÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑвнÑ. У Ð½Ð°Ñ Ñ Ð²Ð¸ÑококвалÑÑÑÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÑакÑлÑÑеÑи, ÑÐºÑ Ð·Ð°Ð»ÑÑаÑÑÑ ÑÑÑденÑÑв до диÑкÑÑÑй, ÑемаÑиÑÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð¾ÑлÑдженÑ, вÑдео, моделÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа пÑезенÑаÑÑй, Ñо виконÑÑÑÑÑÑ Ð¾ÐºÑемо або в гÑÑпаÑ. Ðопомога в ÑÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ñ ÑеалÑного ÑаÑÑ Ð½Ð°Ð´Ð°Ð½Ð° ÑÑнÑм, Ñоб вони могли вÑаÑно завеÑÑиÑи ÑвÑй кÑÑÑ. ТÑивалÑÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑам ÑÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ñ 12 мÑÑÑÑÑв, Ñо ÑобиÑÑ ÑÑ Ð¿ÑовÑдним один ÑÑк ÑÑалÑйÑÑÐºÐ¾Ñ MBA в ÐÐÐ. ÐаÑÑ Ð¿ÑогÑами заÑвеÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð¼ÑнÑÑÑеÑÑÑвом оÑвÑÑи ÐÑалÑÑ, Ñаким Ñином, виÑокоÑкÑÑÐ½Ñ ÑÑÑÐ´Ð¾Ð²Ñ Ð¿ÑогÑами, Ñо заÑвеÑджÑÑÑÑ ÐÐÐ.

Школа Ñакож ÑвеÑдо вÑÑиÑÑ Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñки ÑпÑлкÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа обмÑн дÑмками однодÑмÑÑв. ISM пÑопонÑÑ ÑÑÑденÑам Ñа випÑÑкникам можливÑÑÑÑ ÑпÑлкÑваÑиÑÑ Ð· лÑдеÑами галÑÐ·Ñ Ð¿Ñд ÑÐ°Ñ ÑемÑнаÑÑв Ñа конÑеÑенÑÑй. ÐÑновна меÑа Ñколи полÑÐ³Ð°Ñ Ñ ÑÑвоÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð¼ÑÑÐ½Ð¾Ñ ÑпÑлÑноÑи виÑокопÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ð¸Ñ ÑаÑÑвÑÑв Ñа пÑдпÑиÑмÑÑв. Ð¦Ñ Ð³Ñомада вÑÑановлÑÑ Ð¿ÑÑоÑиÑÐµÑ Ñ ÑпонÑÐºÐ°Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ¾Ð»ÑÐ½Ð½Ñ ÑÑаÑи ÑÑлÑÑним ÑÑÑпÑлÑÑÑвом. ISM заÑеÑÑÑÑована Ñа лÑÑензована ÑÑÑдом ШаÑÐ´Ð¶Ñ (ÐÐÐ) з лÑÑензÑÑÑ 1701124 Ñа заÑеÑÑÑÑована Ñк ÑоваÑиÑÑво з Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ¶ÐµÐ½Ð¾Ñ Ð²ÑдповÑдалÑнÑÑÑÑ.

64376_Imperial-School-of-Management-logo.png

Розташування

Об'єднані Арабські Емірати Інтернет

Address
Об'єднані Арабські Емірати Інтернет, Сполучені Арабські Емірати

Шарджа

Address
Sharjah
85532 Шарджа, Шарджа, Сполучені Арабські Емірати