Schellhammer Business School

Введення

Прочитайте офіційний опис

Schellhammer Business School (СÐС) Ñ

SBS бÑла заÑнована в 2009 ÑоÑÑ ÑвейÑаÑÑÑким пÑоÑвÑÑиÑелем, пÑиÑологом Ñ Ð°Ð²ÑоÑом беÑÑÑелеÑа, докÑоÑом ÐдваÑдом ШеллÑаммеÑом; ФÑлоÑоÑ, екÑпеÑÑ Ð· еволÑÑÑÑ Ð»Ñдини Ñ ÑÑÑÑÑологÑÑ, плÑдний авÑÐ¾Ñ Ð¿Ð¾Ð½Ð°Ð´ 40 найменÑÐ²Ð°Ð½Ñ Ð²Ñд пÑиÑологÑÑ Ð´Ð¾ полÑÑики Ñ ÐµÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð¼Ñки, Ñ Ð¿ÑовидÑÑ Ð· глибоким Ñ ÐºÐ¾ÑиÑним ÑозÑмÑннÑм ÑÑÐ°Ð½Ñ Ð»Ñдини.

ÐÑновними ÑÑнноÑÑÑми SBS Ñ ÑÑÑйкÑÑÑÑ, ÑÑлÑÑнÑÑÑÑ, еÑика Ñа вÑдповÑдалÑна поведÑнка, пÑдÑÑимÑÐ²Ð°Ð½Ñ ÐºÑиÑиÑним незалежним Ñ ÑвоÑÑим миÑленнÑм. Ð¦Ñ ÑÑнноÑÑÑ Ð²ÑдобÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ñ Ð½Ð° ÑакÑлÑÑеÑÑ Ð¿ÑоÑеÑоÑÑв, ÑÐºÑ Ñ Ð°Ð±Ð¾ ноÑÑÑми англÑйÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¸, або закÑнÑили ÑнÑвеÑÑиÑеÑи ÐеликобÑиÑанÑÑ. ÐÑÑ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ маÑÑÑ Ð³Ð»Ð¾Ð±Ð°Ð»Ñний академÑÑний Ñа дÑловий доÑвÑд Ñ ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð³Ð°Ð»ÑзÑÑ Ð±ÑзнеÑÑ.

ÐÑÑÑÑ, Ñила Ñ ÑнÑкалÑнÑÑÑÑ Schellhammer Business School

 • ШвейÑаÑÑÑка ÑкÑÑÑÑ Ð¾ÑвÑÑи (дидакÑика, меÑоди); вÑÑ ÐºÐ»Ð°Ñи викладаÑÑÑÑÑ Ð°Ð½Ð³Ð»ÑйÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ñ.
 • ÐдÑеÑовано мÑжнаÑодним англомовним оÑобам з ÑÑÑого ÑвÑÑÑ.
 • 100% Ñвобода Ñлова Ñ Ð²Ð¸Ð±Ð¾ÑÑ Ñем навÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑам, Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа доÑлÑдженÑ.
 • Ðез пÑÐ¾Ð¼Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¼Ð¾Ð·ÐºÑ, ÑдеологÑÑ, догмаÑизмÑ, повеÑÑовоÑÑÑ Ñа вÑдмови вÑд ÑнÑоÑмаÑÑÑ.
 • Ðбайливо Ñа наполегливо пÑопагÑÑ ÑаланÑи Ñа поÑенÑÑал ÑÑÑÑ ÑÑнÑв.
 • ÐавÑалÑний оÑган, Ñкий Ñакож пеÑебÑÐ²Ð°Ñ Ñ Ð¿ÑоÑеÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ñа оÑобиÑÑого зÑоÑÑаннÑ.
 • Ðелике знаÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð¿ÑидÑлÑÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð±ÑоÑеÑноÑÑÑ, еÑиÑноÑÑÑ, ÑÑÑйкоÑÑÑ Ñа вÑдповÑдалÑнÑй поведÑнÑÑ.
 • ÐавÑалÑна пÑогÑама, Ñка гоÑÑÑ ÑÑнÑв до Ñвидко мÑнливого ÑвÑÑÑ Ñа жиÑÑÑ.
 • ÐÑлÑÑикÑлÑÑÑÑна: 54 наÑÑоналÑноÑÑÑ Ñа мÑжнаÑÐ¾Ð´Ð½Ñ Ð¿ÑоÑеÑоÑи з ÑеалÑним доÑвÑдом ÑвÑÑового бÑзнеÑÑ.
 • ÐналÑÑиÑне, ÑаÑÑоналÑне, ÑвоÑÑе, кÑиÑиÑне, ÑнÑÑÑÑивне, дÑÑовне, аÑоÑÑаÑивне меÑежеве миÑленнÑ.
 • ÐÑакÑиÑнÑ, ÑвоÑÑÑ, миÑÑеÑÑÐºÑ Ñа ÑпоглÑдалÑÐ½Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑÐ½Ñ Ð·Ð°Ñоди з пÑомиÑловими вÑзиÑами.
 • ÐоÑÑÑйна пÑдÑÑимка Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð·Ð½Ð°Ð¹Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑÑденÑÑв Ñз ÑвÑÑом ÑобоÑи ÑеÑез меÑÐµÐ¶Ñ Ñа ÑÑажÑваннÑ.
 • ÐепеÑевеÑÑÐµÐ½Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ð¿Ñо лÑдинÑ, ÑÑÑпÑлÑÑÑво, ÑÑан лÑдÑÑва Ñа планеÑи.
 • ФÑÐ½Ð´Ð°Ð¼ÐµÐ½Ñ ÑÑлÑÑного оÑобиÑÑÑÑного ÑозвиÑÐºÑ Ð¶Ð¾Ð´ÐµÐ½ ÑнÑий ÑнÑÑиÑÑÑ Ð½Ðµ може запÑопонÑваÑи.
 • ÐиÑовне ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾ лÑÐ±Ð¾Ð²Ñ Ñа поваги до жиÑÑÑ, до лÑдÑÑва Ñа ÑвоÑÑннÑ.
 • Ðавжди ÑозглÑдайÑе меÑÐµÐ¶Ñ Ð»ÑдÑÑÐºÐ¸Ñ ÑакÑоÑÑв Ñа лÑдÑÑÐºÐ¸Ñ ÑÑнноÑÑей з ÑÑÑÑ Ð¿ÑедмеÑÑв.
 • Ðове ÑозÑмÑÐ½Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑики Ñа економÑки Ð´Ð»Ñ ÑÑалого ÑвÑÑÑ Ð² майбÑÑнÑомÑ.
 • РадикалÑна диÑÑанÑÑÑ Ð´Ð¾ впеÑÑоÑÑÑ, задÑмливоÑÑÑ, заÑозÑмÑлоÑÑÑ, нав'Ñзливого конÑÑолÑ.
 • ÐоÑÑÐ½Ð½Ñ Ð¿Ñавди вÑÐ´ÐºÐ¸Ð´Ð°Ñ Ð½ÐµÐ²ÑоÑизм, ÑибнÑÑÑÑ, бÑеÑнÑ, обман, пÑиÑопаÑÑÑ.
 • ÐÑдгоÑовка до еволÑÑÑйного ÑиÑÑÑолÑÑÑÑ Ð· пÑиÑÑÑно здоÑовими лÑдеÑами.
 • СамовÑдповÑдалÑний навÑалÑний заклад, вÑлÑний бÑÐ·Ð½ÐµÑ Ð½Ð° вÑлÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑинкÑ.
 • ÐовнÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ·Ð°Ð»ÐµÐ¶Ð½Ðµ ÑпÑавлÑннÑ, без зовнÑÑнÑого конÑÑолÑ, ÑÑаÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑогÑам або ÑнвеÑÑоÑÑв.
 • ÐлаÑна найкÑаÑа можлива конÑепÑÑÑ Ñа пÑакÑика ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ ÑкÑÑÑÑ Ð¾ÑвÑÑи.
 • ÐÑиведений Ñ Ð²ÑдповÑднÑÑÑÑ Ð´Ð¾ пÑавил (ноÑм) ÐолонÑÑкого договоÑÑ, оÑобливо його ÑиÑÑеми пеÑедаÑÑ ÐºÑедиÑÑв (ECTS).
 • ÐаÑвеÑджено дÑÑÑÑ Ð»ÑÑензÑÑ Ð½Ð° навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ñа Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ Ñ Ð¼ÑÑÑевÑй деÑжавнÑй адмÑнÑÑÑÑаÑÑÑ.
 • Ðипломи, ÑÐºÑ Ð·Ð°ÑвÑдÑÑÑÑÑ Ð²Ð¸ÑÐ¾ÐºÑ ÐºÐ²Ð°Ð»ÑÑÑкаÑÑÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¸ÑÑÑÐµÐ½Ð½Ñ Ð·Ð°Ð²Ð´Ð°Ð½Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑого (Ñк Ñ Ð¶Ð¸ÑÑÑ, Ñак Ñ Ñ ÑвÑÑÑ Ð±ÑзнеÑÑ).120506_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpg

Priscilla Du Preez / Unsplash

СÑан лÑдÑÑва Ñа Ð·ÐµÐ¼Ð»Ñ Ð²Ð¸Ð¼Ð°Ð³Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð´Ð°ÑÐ½Ð¾Ñ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼ÑÑÐ½Ð¾Ñ Ñа неакадемÑÑÐ½Ð¾Ñ Ð¾ÑвÑÑи Ñ ÑÑеÑÐ°Ñ Ð±ÑзнеÑÑ, полÑÑики, гоÑÑинноÑÑÑ, медÑа Ñа пÑиÑологÑÑ. ÐÑдповÑÐ´Ð½Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа пÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿ÐµÑенÑÑÑ, ÑÐºÑ Ð²ÑаÑовÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ÑÑеби лÑдини Ñа еÑиÑÐ½Ñ ÑÑнноÑÑÑ, Ñ Ð½Ð°Ð´Ð·Ð²Ð¸Ñайно важливими. У ÐºÐ¾Ð¶Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÑзнеÑÑ Ñа пÑомиÑловоÑÑÑ 80% маÑÑÑ ÑпÑÐ°Ð²Ñ Ð· лÑдÑми; з пÑиÑологÑÑÑ. ÐаÑвнÑÑÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÑÐ´Ð½Ð¸Ñ Ð¿ÑиÑологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ñ Ñа навиÑок - Ñе абÑолÑÑна вимога до ÑÑпÑÑÑ Ñа ÑозÑмÑÐ½Ð½Ñ Ð¶Ð¸ÑÑÑ Ñа бÑзнеÑÑ. ÐÑобивÑи макÑималÑно Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ñ Ð¿ÑибÑÑок, ÑгноÑÑÑÑи лÑдÑÑÐºÑ ÑÑнноÑÑÑ, зниÑÑÑ ÑÑлÑÑнÑÑÑÑ Ð»Ñдини, лÑдей навколо ниÑ, а Ñакож планеÑÑ Ð² ÑÑломÑ. ÐÑибÑÑок за ÑаÑÑнок невдаÑÑ Ñк оÑобиÑÑоÑÑÑ Ñ Ð¿Ð¾ÑожниÑÑим Ñа ÑÑйнÑвним ÑлÑÑом, Ñкий ÑÑÐ°Ñ Ð·ÑозÑмÑлим, коли ÑозглÑдаÑÑÑ ÑÑÐ¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑоÑÑалÑнÑ, економÑÑÐ½Ñ Ñа еÑиÑÐ½Ñ ÐºÐ°ÑаÑÑÑоÑи по вÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ.

У Schellhammer Business School ми зоÑеÑеджÑÑмоÑÑ Ð½Ð° Ð½Ð°Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÑÑденÑам ÑÑндаменÑÑ, Ñоб ÑÑаÑи ÑилÑними оÑобиÑÑоÑÑÑми, Ñоб опанÑваÑи багаÑо пÑоблем, з Ñкими вони ÑÑикаÑÑÑÑÑ Ð½Ð° ÑвоÑÐ¼Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑÐ¾Ð¼Ñ ÑобоÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑÑÑ Ñа в жиÑÑÑ. ÐÑвÑÑÐ½Ñ Ð¿ÑогÑами в Schellhammer Business School даÑÑÑ Ð·Ð¼Ð¾Ð³Ñ ÑÑнÑм зÑозÑмÑÑи Ñебе Ñк лÑдÑÑÐºÐ¸Ñ ÑÑÑÐ¾Ñ Ñ Ð½Ð°Ð²ÑиÑиÑÑ ÑпÑавлÑÑиÑÑ Ð· Ñамими ÑÐ¾Ð±Ð¾Ñ Ñа ÑнÑими в еÑекÑивнÑй манеÑÑ, Ñка Ð¿Ð¾Ð²Ð°Ð¶Ð°Ñ Ñа ÑнÑегÑÑÑ ÑпÑÐ°Ð²Ð¶Ð½Ñ Ð»ÑдÑÑÐºÑ ÑÑнноÑÑÑ. Schellhammer Business School пÑопонÑÑ ÑилÑний пÑакÑиÑний пÑдÑÑд ÑеÑез ÑемаÑиÑÐ½Ñ Ð´Ð¾ÑлÑдженнÑ, де ÑÑÑденÑи можÑÑÑ Ð½Ð°Ð²ÑаÑи ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿ÑакÑиÑÐ½Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñки, Ñоб кÑаÑе зÑозÑмÑÑи заÑÑоÑÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑеоÑÑй. ÐÑоÑеÑи навÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑпÑиÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð±ÑÐ´Ð¾Ð²Ñ ÑвеÑдоÑÑлÑÐ½Ð¾Ñ ÑÑлÑÑноÑÑÑ Ñ Ð¼Ð¾ÑалÑного ÑаÑакÑеÑÑ, а Ñакож вÑдповÑдалÑÐ½Ð¾Ñ ÑпÑÑмованоÑÑÑ Ð½Ð° лÑдÑÑво Ñ Ð·ÐµÐ¼Ð»Ñ Ð² пеÑÑпекÑÐ¸Ð²Ñ Ð¼Ð°Ð¹Ð±ÑÑнÑÑ Ð´ÐµÑÑÑилÑÑÑ.

Schellhammer Business School пÑопонÑÑ Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼ÑÑÐ½Ñ Ñа неакадемÑÑÐ½Ñ Ð¾ÑвÑÑÐ½Ñ Ð¿ÑогÑами на оÑновÑ:

 • ÐÐ½Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа пÑоÑеÑÑÐ¹Ð½Ñ Ð½Ð°Ð²Ð¸Ñки глобалÑÐ½Ð¾Ñ Ð°ÐºÑÑалÑноÑÑÑ.
 • ÐоÑеÑедÑÑеÑÑ Ð½Ð° глобалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ð°Ñ Ð»ÑдÑÑва Ñа ÑвÑÑÑ.
 • ÐагаÑоÑÑÑний аналÑз, оÑÑÑнÑований на майбÑÑнÑ.
 • ЦÑлÑÑне ÑозÑмÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ñдей Ñ ÑÑÑпÑлÑÑÑва.
 • СÑÐ°Ð»Ñ ÑÑÑаÑегÑÑ Ð±ÑзнеÑÑ Ñа ÑпÑавлÑÐ½Ð½Ñ Ð»ÑдÑми.
 • ÐагаÑокÑлÑÑÑÑна Ñа збаланÑована еÑиÑна ÑпÑÑмованÑÑÑÑ.

Schellhammer Business School Ð¼Ð°Ñ ÑилÑÐ½Ñ ÑÑлоÑоÑÑÑ:

 • ÐнаннÑ: дÑÑ Ð½Ð° оÑÐ½Ð¾Ð²Ñ Ð·Ð½Ð°ÑÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ð½Ñ.
 • ÐÑоÑеÑÑоналÑзм: ÑобоÑа з вÑдповÑдними навиÑками Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑдвиÑÐµÐ½Ð½Ñ ÐµÑекÑивноÑÑÑ.
 • ÐлобалÑний: ÐналÑз Ñа пÑийнÑÑÑÑ ÑÑÑÐµÐ½Ñ Ð² глобалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑиваÑ.
 • ÐвангаÑд: ÑÑлÑÑний аналÑз, миÑленнÑ, пÑийнÑÑÑÑ ÑÑÑÐµÐ½Ñ Ñа дÑÑ.
 • ÐÑиÑнÑ: ÐÑдповÑдалÑнÑÑÑÑ Ð² лÑдÑÑкиÑ, екологÑÑÐ½Ð¸Ñ Ñа глобалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¸ÑаннÑÑ.
 • ÐÑлÑÑикÑлÑÑÑÑалÑнÑ: ÑнÑегÑаÑивне ÑозÑмÑÐ½Ð½Ñ ÐºÑлÑÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑобливоÑÑей.
 • ÐÑÑÑнÑований на майбÑÑнÑ: миÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ñ Ñа дÑÑÐ½Ð½Ñ Ð² пеÑÑпекÑÐ¸Ð²Ñ 50 ÑокÑв.
 • ÐÑдина: ÐоглÑд за ÑпÑавжнÑми лÑдÑÑкими ÑÑнноÑÑÑми Ñа лÑдÑÑким жиÑÑÑм.
 • ÐÑобиÑÑÑ ÑкоÑÑÑ: СилÑна Ñвага до ÑÑлÑÑноÑÑÑ Ñ Ð¼ÑÑноÑÑÑ ÑкелеÑÑ.

Schellhammer Business School Ñ Ð¿ÑонеÑом:

 • ÐадаÑи ÑÑÑденÑам Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа навиÑки, Ñоб доÑÑгÑи ÑÑпÑÑÑ Ð² глобалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ.
 • СÑвоÑиÑи навÑалÑний заклад з авангаÑдом оÑвÑÑнÑÑ ÑÑнноÑÑей.
 • СпÑиÑÑи Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¼Ñ ÑпÑийнÑÑÑÑ Ð· багаÑокÑлÑÑÑÑÐ½Ð¾Ñ Ñа еÑиÑÐ½Ð¾Ñ Ð¾ÑÑÑнÑаÑÑÑÑ.
 • СпÑиÑÑи ÑÑлÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ ÑозÑмÑÐ½Ð½Ñ Ð»Ñдей, ÑÑÑпÑлÑÑÑв Ñ Ð½Ð°Ð²ÐºÐ¾Ð»Ð¸ÑнÑого ÑеÑедовиÑа.

Розташування

Марбелья

Address
Calle Flaminio 2
29680 Марбелья, Андалусія, Іспанія